رفت و آمدهای شبانه عادل فردوسی پور با کارلوس کیروش حاشیه ساز شده است!