طرح‌های گرافیکی سالروز آزادسازی خرمشهر / طرح: سجاد علیپور