تصاویر/دیدار مسئولین با تعدادی از جانبازان شهرستان شبستر