گزارش خبری از یک نشست تخصصی/ اختتامیه کنگره پیشگامان پیشرفت در تهران