کلنگ زنی ساخت مسجد حضرت ابوالفضل(ع) با حضو رآیت الله نعیم آبادی