واگذاری با برنامه استقلال و پرسپولیس به خودروسازها از خصوصی‌سازی کامل بهتر است