برخورد با تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای باید دوسویه باشد