مدیرعامل بانک دی: حل معضل تورم نیازمند اراده جمعی و ملی است