کارشناس نبودن برخی مدیران موجب بی نظمی مالی می شود