برگزاری همايش «من و نامه رهبری به جوانان آمريكای شمالی و اروپا»