دفترچه راهبردها و سیاست های سازمان سینمایی منتشر شد