مسئولان ورزش ایران با وجود محدویت های مالی بسیار کوشا هستند