برچیدن هر میز دولتی یعنی باز کردن یک گره از کار مردم