استاندار تهران برنامه های رییس جمهوری در سفر به شهرستان های غرب استان را تشریح کرد