«آن بیست و سه نفر» در چهل و دومین جلسه سینما روایت