قانون جديد اوباما را از لغو تحريم های ايران منع می‌کند