تاثیر رسانه در مقابله با ایران هراسی دوچندان است/جذب قطار گردشگری تنها راه نیست