كارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی برای مربیان آموزش و پرورش برپا شد