مجمع عمومی فدراسیون جانبازان و معلولین دوشنبه برگزار می‌شود