گذران زندگی در خوابگاه و خاطراتی که همیشه با دانشجو می ماند