کشتار مردم در مساجد نتیجه مستقیم اندیشه تکفیری است