پذیرش «بازرسی مدیریت‌شده از مراکز نظامی» صددرصد با فرمایشات رهبرانقلاب تناقض دارد