پرداخت بيش از2 میلیارد تومان برای طرحهای اقتصاد مقاومتی در گرمی