همایش بررسی نقش کانون های مساجد در عملیاتی کردن فرامین رهبری برگزار شود