یک معلم شهید: «همکاران عزیزم در بخش‌های فرهنگی و امور تربیتی» از کار خود درنگ نکنید