برگزاری نمایشگاه های صنعتی نقش مهمی در توسعه کارآفرینی دارد