دانشگاهیان معارف ناب الهی را از علمای زمان خود بیاموزند