اهدای نشان ویژه به بهترین محصول فرهنگی حوزه دفاع مقدس