ایران همواره نقشی فعال در اجلاس سیکا ایفا کرده است