حاجی: پخش روزنامه‌ سلام از همان فرودگاه متوقف می‌شد