برگزاری اختتامیه اردوهای راهیان نور پیام نور استان تهران