پادشاهی که به مطالعه کتاب‌های عدل و انصاف علاقه داشت