داعش نصف سوریه و همه گذرگاه های مرزی عراق را گرفت + نقشه