خرمشهر برای ملت ما گویای پایداری، ایثار و جاودانگی‌است