فرماندار خواستار شتاب بیشتر در راه اندازی بیمارستان جدید نیکشهر شد