هر آنچه که انتظار داریم در نمایشگاه Computex 2015 شاهد آن باشیم