فرهاد و فرزاد مجیدی در زیر تابلوی یادبود حجازی در بهشت زهرا/ عکس