عملکرد جزیره ای موجب مانع از ادغام بیمه ها شده است