فولاد خوزستان با بازیکنان خارجی خود وارد مذاکره شد