تکرار هتاکی علیه جامعه پرستاری/ توهین یک جراح به پرستار مرد