بازدید معاون وزیر بهداشت از خوابگاه دخترانه دانشگاه ایران