اولین حمله عراقی ها از شرق رمادی/ منطقه حصیبه در شرف ...