ارائه آموزش مهارتی به 2000 معتاد بهبودیافته و خانواده آنها در آذربایجان غربی