توسعه کشت گیاهان دارویی در حفظ منابع طبیعی اثرگذار است