رشد اقتصاد ناامید کننده آمریکا ارزش بازارهای سهام را کاهش داد