٣ مجتمع پتروشيمي در غرب کشور تا پايان امسال راه اندازي مي شود