بازگشت به کارکردهای اجتماعی دین، آسیب‌ها را کاهش می‌دهد