استخدام نیروی خدماتی در سوپر لیمو واقع در استان یزد