رفع حصر شود؛ اگر دوباره آشوب کردند، خودم جلویشان می‌ایستم / اکثریت مجلس آینده اصلاح طلب نخواهد بود