مذاکره ای با قلعه نویی برای سرمربیگری پدیده انجام نشده است